Search
  • Smart Revenue

Occupancy Rate (OCC) ความหมาย ความสำคัญและวิธีคำนวน

Occupancy Rate ในธุรกิจโรงแรม เป็นหน่วยวัดความสามารถที่สำคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นตัวที่บ่งชี้ว่าโรงแรมมีอัตราส่วนแขกที่เข้าพักมากน้อยแค่ไหนเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนห้องทั้งหมดที่โรงแรมมีพร้อมขาย ยกตัวอย่างเช่น ถ้าโรงแรมมีห้องอยู่100ห้อง มีแขกเข้าพักในวันนั้น 60ห้อง เท่ากับว่า Occupancy Rate ของโรงแรมในวันนี้ก็จะเท่ากับ 60% นั่นแปลว่า หาก Occupancy Rate ยิ่งสูง ก็แปลว่าโรงแรมมีอัตราการเข้าพักที่สูง หรือมีแขกมาใช้บริการมากนั่นเอง โดยการคำนวนนั้นทำได้โดย นำจำนวนห้องที่มีแขกเข้าพักในวันนั้น ๆ หารด้วยจำนวนห้องที่โรงแรมมีพร้อมขายทั้งหมด ตัวอย่างเช่น - โรงแรมมีห้องพักจำนวน 100 ห้อง - ในวันนี้มีแขกเข้าพักทั้งหมด 60 ห้อง

การคำนวณคือ 60/100 x 100 = 60% (จำนวนห้องที่มีแขกเข้าพัก/จำนวนห้องพักที่พร้อมขาย)
ในการที่โรงแรมจะใช้ประโยชน์จากตัว Occupancy Rate นั้น ไม่ใช่เพียงเพื่อให้รู้อัตราการเข้าพักเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการทำการตลาด และ Yield Management ได้อีกด้วย


สามารถติดตามคำศัพท์ที่น่าสนใจได้ในครั้งต่อไป รวมทั้งการทำ Yield Management

529 views0 comments